Snelle levering - Veilige betaalmogelijkheden - Webshop & winkel (op afspraak) - Unieke handgemaakte juwelen - AM-Musthaves: hippe armbanden
0
Winkelwagen
€ 0,00
Foto
Bestellingen zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van AM-Jewels.  

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: De Verkoper
Maatschappelijke zetel: Annouck Mercken (AM-Jewels), Eksterlaar 24 te 2100 Deurne (Antwerpen), België.  Inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO): 0668.954.461

Artikel 2: Algemeen
De webshop van AM-Jewels heeft als doel haar klanten de mogelijkheid te bieden om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van AM-Jewels moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en met de uitsluiting van alle andere Algemene of Bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 
Artikel 3: Prijs en betalingen
Alle vermelde prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW.  Eventuele leveringskosten worden steeds apart vermeld en zijn niet inbegrepen tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.  De prijzen op de webshop kunnen op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. 

De op de webshop gebruikte foto’s kunnen decoratieve elementen bevatten om de artikelen beter tot hun recht te laten komen.  Deze zijn niet te koop en aldus ook niet inbegrepen in de prijs.
Niet betaalde bestellingen worden na 4 dagen door AM-Jewels geannuleerd.  Klachten betreffende een betaling dienen per brief of mail te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na de ontvangst van het aankoopbewijs of de factuur.
 
Artikel 4: Aanbod
Eventuele vergissingen in het aanbod van AM-Jewels op de webshop binden AM-Jewels op geen enkele wijze.  AM-Jewels kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Het aanbod van de webshop kan zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden door AM-Jewels.

Bij eventuele twijfel rond modellen, maten, kleuren, gewicht, materiaal,  beschikbaarheid, leveringstermijn, ... verzoeken wij de Klant om voorafgaand AM-Jewels te contacteren.  Kleuren van foto’s kunnen steeds afwijken van de realiteit en kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot omruiling.

Artikel 5: Online aankopen & eigendomsvoorbehoud
De Klant heeft de keuze uit de binnen de webshop opgenomen betalingswijzen.  AM-Jewels heeft steeds het recht om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot een bestelling.  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AM-Jewels.


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via de webshop worden geleverd zoals aangegeven in de webshop en op de wijze gekozen door de Klant.  Foutief doorgegeven informatie omtrent de levering zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.  Eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de Klant.  Vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst.  Bij niet levering van de bestelling worden de door de consument betaalde sommen terugbetaald, dit zonder interest of andere vergoedingen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en ten laatste binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek door de Klant schriftelijk worden gemeld aan AM-Jewels.
 
Artikel 7: Bedenktijd en retour
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, dit conform de Wet van 6 april 2010.

Te volgen procedure:
- de Klant brengt AM-Jewels schriftelijk op de hoogte van zijn intentie om de overeenkomst te herroepen voor de herroepingstermijn is verstreken;
- de juwelen moeten worden teruggestuurd naar AM-Jewels samen met het modelformulier voor herroeping (zie onderaan dit artikel).  De retourzending is op kosten en verantwoordelijkheid van de Klant.
 - binnen een termijn van 2 weken mag u de terugbetaling op uw rekening verwachten.  Indien de Klant een beschadigd goed retourneert of zonder verpakking/toebehoren, zal AM-Jewels de consument evenwel aansprakelijk kunnen stellen voor de waardevermindering die het goed hierdoor ondergaan heeft en een schadevergoeding van de Klant kunnen eisen die evenredig is aan deze waardevermindering. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of voor goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan AM-Jewels
T.a.v. Annouck Mercken
Eksterlaar 24
2100 Deurne
België


info@am-jewels.be


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
 

  • de verkoop van de volgende goederen herroept/herroepen*


Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Artikel 8: Garantie
Wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004, deze geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd dient de Klant schriftelijk contact op te nemen met AM-Jewels en het artikel terug te bezorgen aan AM-Jewels.  De kosten voor de verzending zijn ten laste van AM-Jewels.
De garantie is nooit van toepassing voor normale slijtage, gebruik van het artikel in strijd met het beoogde doel, veranderingen (opzettelijke of onopzettelijke), slecht onderhoud of abnormaal gebruik.

 
Artikel 9: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, AM-Jewels, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
AM-Jewels houdt online anonieme bezoekersinformatie bij op een beveiligde omgeving, dit om statistieken te maken rond het gebruik van de site met als doel deze verder te optimaliseren voor het gebruiksgemak van de Klant.  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 10: Klachten
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant AM-Jewels binnen de 5 dagen volgend op de dag van de levering schriftelijk op de hoogte brengen.  Dit kan gebeuren per post naar AM-Jewels, Eksterlaar 24 te 2100 Deurne, België of per mail naar info@am-jewels.be.


Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele letsels of schade voorkomend uit het gebruik van onze producten.

Artikel 11: Copyright
Het auteursrecht op deze website berust bij AM-Jewels of bij derden welke met toestemming hun (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AM-Jewels. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door AM-Jewels.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken van het arrondissement van AM-Jewels zijn bevoegd.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de webshop zolang deze on-line is.  Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk ogenblik door AM-Jewels aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving.Beheer van de website door:
Annouck Mercken - AM-Jewels

Eksterlaar 24
2100 Deurne, België
info@am-jewels.be
BE 0668.954.461

Versie12022018| Meer

Over ons

De passie voor het ontwerpen van juwelen ontdekte ik via m'n vader.  Zelf verdiepte ik me in het werken met zilverklei en ben ondertussen Art Clay Silver instructeur (niveau II).  Daarnaast volg ik regelmatig opleidingen om mezelf bij te scholen. De juwelen van AM-Jewels zijn ontworpen in eigen atelier en stralen eenvoud en puurheid uit.  Elk juweel is uniek.  Daarnaast bieden we een zorgvuldig samengestelde selectie aan van zelf aangekochte kwaliteitsjuwelen.

Volg ons ook op facebook!

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.